🍏 GRATIS verzending vanaf €25 (NL) 🍓We verzenden je pakket binnen drie werkdagen 🍎 Het is erg druk bij Postnl, hierdoor kan het zijn dat je bestelling langer onderweg is 🍌

Privacy Statement

FRUITFUNK B.V. PRIVACY STATEMENT
Laatst geüpdatet: 3-5-2018 

1. Algemeen

1.1 Dit Privacy Statement (hierna: “Statement”) wordt gebruikt door Fruitfunk B.V. , een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht, ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder registratienummer 61833177, statutair gevestigd te ’s-Hertogenbosch en kantoor houdende aan de (5222AV) Helftheuvelweg 11, ’s-Hertogenbosch (hierna: “FRUITFUNK” of “wij”). FRUITFUNK kan worden bereikt door te e-mailen naar info@fruitfunk.com. 

1.2 Dit Statement is van toepassing op alle verwerking van data die u identificeert alsmede data die kan worden gebruikt om u te identificeren (hierna: “Persoonsgegevens”) door FRUITFUNK, zoals maar niet beperkt tot gebruik van de webshop zoals aangeboden door FRUITFUNK als webapplicatie (hierna: de “Applicatie”) en een account dat u registreert binnen de webshop van FRUITFUNK toegankelijk via www.fruitfunk.com/webshop (hierna: het “Account”). 

1.3 De Applicatie wordt door FRUITFUNK aan haar klanten (hierna: “Klant”) aangeboden. Dit betekent dat Klant ten aanzien van de gegevensverwerkingen in de Applicatie, met uitsluiting van FRUITFUNK, ‘betrokkene’ is in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens dan wel de vervangende wetgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna gezamenlijk: “AVG”) ten aanzien van de Persoonsgegevens zoals verwerkt door middel van de Applicatie. Dit Statement is slechts bedoeld om u te informeren over de verwerking van uw Persoonsgegevens door FRUITFUNK. FRUITFUNK is de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG.

1.4 FRUITFUNK is verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG als wij uw gegevens uit uw Account verwerken in het kader van bestellingen via de webshop of als u contactgegevens verstrekt.

1.5 FRUITFUNK is gerechtigd dit Statement op ieder moment te wijzigen. Indien het Statement is gewijzigd, zal de gewijzigde versie aan u kenbaar worden gemaakt door publicatie op de website van FRUITFUNK. 

1.6 Door middel van ons Cookie Statement informeren wij u over het gebruik van cookies en vergelijkbare technieken op de website www.fruitfunk.com zoals onderhouden wordt door FRUITFUNK.

2 Verwerking van Persoonsgegevens

2.1 FRUITFUNK is verantwoordelijk voor het vaststellen van het doel en de middelen voor deverwerking van Persoonsgegevens via onze webshop. Daarom is FRUITFUNK de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG.

2.2 Via de webshop en eventueel gebruik van uw Account verwerken wij persoonsgegevens door hier, bij het opzetten van een Account, om te vragen. Via de webshop verwerken wij de volgende Persoonsgegevens:

Op verzoek:
·      Voor- en achternaam*; 
·      E-mailadres*;
·      Telefoonnummer*;
·      Adres*;
·      Woonplaats*.

Informatie gemarkeerd met een * is verplicht. 

Automatisch:
·      Uw locatie;

2.3 FRUITFUNK bewaart uw Persoonsgegevens zolang als nodig is om producten en diensten te leveren en om uw gebruik van de Applicatie te faciliteren.

3 Doel en grondslag verzameling Persoonsgegevens 

3.1 De grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens is dat de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst met de Klant en/of de betrokkene toestemming heeft gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor de verschillende doeleinden. FRUITFUNK verzamelt uw Persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Uitvoering van overeenkomsten gesloten met u, bijvoorbeeld voor de levering van producten of diensten;
- Het verbeteren van onze dienstverlening en productaanbod;
- Communicatie met u over bestellingen;
- Marketing, bijvoorbeeld het sturen van aanbiedingen van FRUITFUNK;
- Het identificeren van de Klant;
- Andere doeleinden mits dit vooraf met Klant of ander betrokkene is overeengekomen;

4 Elektronische contactgegevens

4.1 Mocht u een elektronisch contactgegevens, zoals maar niet beperkt tot een e-mailadres, aan FRUITFUNK hebben verstrekt, dan kan dit gegeven worden gebruikt om een goed gebruik van de Applicatie mogelijk te maken. Door gebruik te maken van de Applicatie geeft u aan dat u akkoord gaat met het ontvangen van e-mails van FRUITFUNK over de Applicatie en de verwerking hiervan. 

5 Ontvangers van Persoonsgegevens 

5.1 De gegevens, waaronder Persoonsgegevens, in de Applicatie zijn inzichtelijk voor:Leveranciers: De partij die aan FRUITFUNK serverruimte beschikbaar stelt om de Applicatie op uit te voeren. FRUITFUNK draagt er zorg voor dat Persoonsgegevens binnen de Europese Economische Ruimte worden verwerkt en opgeslagen.

5.2 De gegevens, waaronder Persoonsgegevens, in de webshop zijn uitsluiten voor u alsbetrokkene inzichtelijk. 

6 Beveiliging

6.1 FRUITFUNK hecht groot belang aan de beveiliging van Persoonsgegevens. Daarom neemt FRUITFUNK technische en organisatorische maatregelen om Persoonsgegevens tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking te beschermen. Om de Persoonsgegevens te beveiligen, worden de volgende maatregelen door FRUITFUNK geïmplementeerd: 
·     Encryptie van Persoonsgegevens bij verzending en transport;
·     Beveiliging van servers en opslagruimte voor Persoonsgegevens met wachtwoorden en passende beveiligingsmaatregelen; 

7 Uw rechten

7.1 De AVG geeft u bepaalde rechten ten aanzien van uw Persoonsgegevens. FRUITFUNK (ten aanzien van verwerkingen rondom de webshop) is de entiteit die deze rechten voor kan effectueren. Op basis van de geldende wet- en regelgeving heeft u de volgende rechten: 
·     Bezwaar: Afhankelijk van de situatie, heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens en de omstandigheden waaronder dit plaatsvindt. 
·     Toegang: U heeft het recht om, met redelijke tussenpozen, te informeren i) of uw Persoonsgegevens worden verwerkt, ii) met welke doeleinden deze verwerking plaatsvindt, iii) welke categorieën van Persoonsgegevens betrokken zijn, en iv) wie de ontvangers of categorieën van ontvangers van Persoonsgegevens zijn.  
·     Wijziging, verwijdering, blokkering: Onder omstandigheden heeft u het recht om Persoonsgegevens te laten verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien Persoonsgegevens feitelijk onjuist, voor het doel of de doeleinden van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn dan wel enigszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt.
·     Kennisgeving: U heeft het recht om een mededeling te ontvangen van de partijen die uw Persoonsgegevens hebben ontvangen indien uw Persoonsgegevens naar aanleiding van uw verzoek zijn verbeterd, aangevuld, verwijderd of afgeschermd. Het voorgaande geldt tenzij een dergelijke handeling onmogelijk is of een onredelijke inspanning vergt van een verwerkingsverantwoordelijke. 

7.2 Indien u verzoekt uw Persoonsgegevens te verwijderen of te blokkeren, dan kan het zijn dat u de Applicatie niet meer kunt gebruiken. 

8 Toepasselijk recht en geschillen

8.1 Het Nederlands recht is exclusief van toepassing op dit Statement. 

8.2 Ieder geschil in verband met dit Statement of het gebruik van de Applicatie zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank van Oost-Brabant, zittingsplaats ’s-Hertogenbosch. 

9 Vragen

9.1 Mocht u vragen hebben over uw privacy, dan kunt u contact opnemen met FRUITFUNK.